Webáruház ügyfélszolgálat: +36209829168

vagy +36205949127 (hétköznap 9-17 óra között hívható)

 


Szaküzlet+36203295840 

( Hétköznap 9-18 óra, szombaton 9-14 óra között hívható)

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
AZ ELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉKEK
ADÁSVÉTELÉHEZ


(a továbbiakban: „Szerződési Feltételek”)

amelyet a
név: NOVO PARTS TRADE Kft.
székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 32.
adószám: 23944774-2-42
cégjegyzékszám: 01-09-985864
ügyvezető: Dubai Miklós


mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”), bocsátott ki, és amelyet


a Vevő elolvasott és értelmezett, majd személyes adatainak megadásával kifejezetten elfogad. A Vevő ezen cselekménnyel azt is igazolja, hogy olyan cselekvőképes nagykorú személy, aki rendelkezik azon ismeretekkel, gyakorlattal, személyzettel, felszereléssel, berendezésekkel és esetleges engedélyekkel, amelyek a termékek megvásárlásához és használatához megfelelően szükségesek.


 1. JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA


1.2 Eladó kizárólagos tulajdonát képezik a Termék(ek).
1.2 A jelen Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések Vevő általi elfogadásával az Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja a Termékeket az itt megállapított feltételekkel.


 1. JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA
  2.1 A Vevő által kitöltött és az Eladó részére elektronikus úton, vagy telefax formájában eljutatott „Megrendelés” elnevezésű nyomtatványon pontosan meghatározott darabszámú az Eladó által forgalmazott termék (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”).

 2. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI
  3.1 A Vevő írásban (telefax, e-mail útján) adja le megrendelését (a továbbiakban: „Megrendelés”) az Eladó részére.
  3.2 A Termékek rejtett hibái esetén, a Vevő köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt Eladónak.
  3.3 A Vevő köteles a Termékek árát a jelen Szerződési Feltételek rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a
  Termékeket érintő panasz igényétől.

 3. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI
  4.1 Eladó vállalja, hogy megfelelő határidőn belül a Vevő részére visszaigazolja a Termék megrendelését, majd leszállítja a megrendelt Terméket a Megrendelésben a Vevő által elfogadott szállítási feltéteknek megfelelően (a szállítás ideje és helye, a szállítás feltételei és a szükséges dokumentumok). Az Eladó a Termék árának maradéktalan kifizetésével eladja a Terméket a Vevőnek, a jelen Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.


4.2 Az Eladó vállalja, hogy a Megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül vagy más a Felek között egyeztetett és írásban rögzített határidőn belül teljesíti a Megrendelést.
4.3 Az Eladó leszállítja (leszállíttatja) a Terméket a Vevőnek, a Vevő által a rendelésben megadott magyarországi címre, ahol a Terméket átadásra kerül a Vevő (illetve a Vevő által a rendelésben név szerint megjelölt személy) részére).
4.4 Az Eladó ellátja a Vevőt használati utasításokkal, ismertetőkkel és egyéb releváns információval és dokumentumokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Vevő
teljesíteni tudja az ezen Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettségeit.
4.5 Az Eladó a részére biztosított beszerzési források elérhetősége esetén biztosítja Vevő számára a Termékeket vagy azok helyett a Szerződési Feltételek rendelkezései szerint más termékeket.


 1. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK


5.1 A Termékek vételára minden esetben az Áfával növelt bruttó értéken forintban kerül meghatározásra.
5.2 A leszállított Termékek vételára az Eladó ajánlatában, majd a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott a szállított Termékek mennyiségének és típusának
megfelelően rögzített ár.

5.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy számla kibocsátás és fizetés forintban történik.
5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden banki költséget és kifizetést, amely az átutalással vagy utánvételes fizetéssel kapcsolatban keletkezik a Vevőt terheli. átadás/átvétel előtt az Eladó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett, 12010240-01673409-00100001 számú bankszámlájára való átutalással vagy legkésőbb a Termékek futártól („Futárszolgálat”) való átvételétől, utánvétel fizetéssel köteles a teljes vételárat késedelem nélkül egy összegben megfizetni.

5.5 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


 1. RENDELÉS


6.1. A Megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelő (Vevő) nevét és címét, az azonosításhoz szükséges egyéb adatait, elérhetőségeit, valamint a megrendelt Termékek
termékszámát, megnevezését, a megrendelt mennyiséget és összesített vagy egységenkénti árat.
6.2. A Megrendelés az Eladó általi Visszaigazolással válik érvényessé és elfogadottá. Az Eladó a Megrendelést (lényeges tartalmát) lehetőségeihez mérten – a kézhez vételtől számított – 48 (negyvennyolc) órán belül igyekszik visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában a megrendelés alapján az Eladónak semmilyen kötelezettsége nem
keletkezik.


 1. CSERE


Amennyiben a megrendelt Termék leszállítását követő 14 (tizennégy) nap elteltével, de az azt követő 3 napon belül a Vevő úgy dönt, hogy az számára még sem megfelelő, akkor jogosult a Terméket sértetlen állapotban, sértetlen és az eredetivel megegyező csomagolásban, eredeti állapotban saját költségén a Futárszolgálat igénybevételével vagy egyéb szállítási módon visszaküldeni Eladó részére. Eladó ez utóbbi esetben a Terméket a Vevő kívánsága és a rendelkezésére álló egyéb Termékek szerint lehetőségei szerint kicseréli (a továbbiakban: „Csere” illetve a kicserélt Termék a továbbiakban: „Cseretermék”).

A Csere iránti igényt minden esetben a Vevő köteles az Eladó részére írásban jelezni, illetve a Csere körülményeiről előzetesen egyeztetést kezdeményezni. 

A Csere költségeit minden esetben a Vevő állja, beleértve különösen, de nem kizárólag a szállítás és külön adminisztráció költségeit. Amennyiben a Vevő a Futárszolgálat által kívánja a Termék Cseréjét lebonyolítani, akkor a megjelölt elérhetőségen kell az Eladót értesíteni, aki megbízza a Futárszolgálatot a Termék szállításával, amelynek ellenértékét a Vevő köteles a Futárszolgálat által kiküldött személy részére - a Cseretermék átvételével egyidejűleg - megtéríteni.

Amennyiben a Vevő a Terméket saját belátása szerint választott szállítási céggel vagy saját maga juttatja el az Eladó részére, akkor ez esetben a szállítás során keletkezett sérülésekért, rongálódásért, bármilyen csekély mértékű értékcsökkenéséért, a Termék elvesztéséért, megsemmisüléséért stb. a Vevő teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a visszaküldött Termék visszaérkezik az Eladóhoz és a Termék illetve csomagolása a jelen Szerződési Feltételekben foglalt feltételek alapján sértetlen és az eredeti állapotában található, az Eladó a Vevő által írásos formában bejelentett Csere igényben megjelölt elérhetőségen egyeztetés formájában megegyezik a Vevővel, hogy milyen Csereterméket kíván az eredeti helyett. Vevő jelen Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy ezen akció keretében meghirdetett cserelehetőséggel legfeljebb 1 alkalommal élhet.

Csere kérése esetén a Vevő jogosult (I) az eredetileg megrendelt és kifizetett Terméknél drágább Terméket rendelni, a már kifizetett összeg beszámításával illetve (II) jogosult az eredetileg megrendelt és kifizetett Terméknél olcsóbb Terméket rendelni, a már kifizetett összeg beszámításával, úgy, hogy a többlet összeget egyéb az Eladó által forgalmazott termékek vásárlása során is beszámíthatja. Ez utóbbi esetben köteles legkésőbb a Cserével egy időben/ a Cserét (a kicserélt terméke átvételét) követő 1 hónapon belül lebonyolítani a beszámítást, amely határidő jogvesztő.

 Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladónak nincs lehetősége a Termék értékének beszámítása után fennmaradó összeget a Vevő részére visszafizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék eredeti csomagolása könnyen sérülés nélkül eltávolítható, nyitható, ezért sérült (bármilyen csekély mértékű értékcsökkenést szenvedett) Terméket az Eladó nem köteles visszavenni, kicserélni, sem annak árát beszámítani további vásárlás során más termékek árába. Eladó a Vevő költségén és kárveszélyén visszaküldheti az adott sérült Terméket a Vevő részére. Ez esetben Vevő további beszámításra nem jogosult. 


 1. SZÁLLÍTÁS


Az Eladó Vevővel előre közli a szállítás várható időpontját, amelyet a Futárszolgálat végez. Ezért az Eladó a szállítás körülményeire, pontos időpontjára nincs befolyással,
következésképpen ezek kapcsán semmilyen tekintetben felelőssé nem tehető. Amennyiben a Vevő módosítást kíván eszközölni a szállítás tekintetében, azt megfelelő időben kell, hogy megtegye azért, hogy Eladó fennakadás nélkül megszervezhesse a kiszállítást. A szállítási cím külön költség felszámítása nélkül legkésőbb a szállítást megelőző 2 nappal módosítható. Az adásvétel egyéb részleteinek módosításához a Felek által kölcsönösen elfogadott írásos megállapodása szükséges, amelyet a Felek a jelen Szerződési Feltételekkel egységes szerkezetbe foglalva fogadnak el. Az Eladó kiállított szállítólevéllel, számlával vagy egyéb kísérő okmánnyal továbbítja a Termékeket a Vevő számára.


 1. VIS MAJOR


A Felek bármelyikének késedelme, vagy az itt meghatározott kötelezettségeik hibás teljesítése, nem minősül késedelemnek/hibás teljesítésnek vagy nem ad alapot kártérítési igényre, amennyiben – de csak abban az esetben, mértékben és időtartamig –, ha (i) ez a késedelem vagy hibás teljesítés olyan esemény miatt jelentkezett, amely a hatalma felett áll, és amelyért sem ő maga, sem pedig alvállalkozója, más, a nevében eljáró személy sem felelős és (II) ez a Fél – bár úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható – nem volt képes megelőzni a késedelmet vagy a hibás teljesítést. Események, amelyeket a fél hatalma felett állónak kell tekinteni különösen: természeti csapások; állami vagy katonai szervek általi kisajátítás és lefoglalás; háború, felkelés, szabotázs vagy lázadás; árvíz, rendkívüli időjárás, amelyet semmilyen ésszerű módon nem lehetett előre látni, tűzvész, robbanás, vagy más katasztrófa, vagy hasonló esemény. A munkaügyi jogvita, amely az egyik Felet vagy saját személyzetét érinti, nem mentesíti ezen felet a Szerződési Feltételek alapján fennálló kötelezettségei alól. Ezen kívül, ha egy fél vagy személyzete visszautasítja egy munkaügyi jogvitával érintett létesítménybe való belépést, az csak abban a kizárólagos esetben mentesíti kötelezettségei alól, ha a visszautasítás világos és egyértelmű fizikai sérülés veszélyén alapszik. A vis major körülményeinek 1 hónapon túli fennállása esetén mindkét Fél jogosult a Szerződési Feltételek azonnali hatályú felmondására. A vis major igazolására a Felek elfogadják a kompetens állami hatóságok által kibocsátott dokumentumokat.


 1. TULAJDON ÁTSZÁLLÁS


A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy csak a teljes vételár kifizetésével száll át a leszállított Termék(ek) tulajdonjoga. A Termékek átadását/átvételét a Termékek
szállításához mellékelt számla, szállítólevél vagy egyéb kísérő dokumentum igazolja, amely egy példányát a Vevő köteles aláírva visszaküldeni az Eladó részére. Vevő kötelezi tovább magát arra, hogy amennyiben a jelen Termék(ek) vonatkozásában fizetési kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, abban az megtalálható Termék(ek)et elszállítsa vagy elszállíttassa, továbbá tudomásul veszi, hogy az Eladót ért kárt teljes mértékben köteles megtéríteni. Vevő köteles biztosítani az Eladó vagy általa kijelölt harmadik személy akadálytalan eljárását a fentiek során. Vevő képviselője jelen Szerződési Feltételek aláírásával a jelen fejezetben foglaltak betartásáért személyében (is) felelősséget vállal, valamint Vevő garantálja, hogy a szállított áruk beépítésénél, átadásánál, eladásánál (stb.) az érintett harmadik személlyel is írásban elfogadtatja a jelen fejezet rendelkezéseit.


 1. KÁRVESZÉLYVISELÉS


A Termékekben keletkezett senkinek vagy mindkét Félnek egyöntetűen felróható kár veszélyének viselése a Termékek átadásával száll át a Vevőre. A Csere során az eredetileg rendelt Termékekben keletkezett kárért (i) futárral történő szállítás esetén a futárszolgálattal kötött Szerződési Feltételek szerinti személy, (II) Vevő általi szállítás esetén a Vevő felel és viseli minden következményét.


 1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS


A szavatossági, jótállási, illetve egyéb panasz vagy kárigényeket a Felek egyeztetéssel és jóhiszemű együttműködéssel kötelesek rendezni. Eladó a Termékek tekintetében általában kikötött jótállást illetve szavatosságot biztosít.


 1. TOVÁBBADÁS


Felek kifejezett úgy állapodnak meg, hogy Vevő a jelen Szerződési Feltételek alapján megkötött adásvétel szerint az Eladótól átvett árukat harmadik személyek részére
nem értékesítheti, sem kiskereskedelmi formában, sem szerződéses partnerein esetleg kereskedelmi képviselőin keresztül; ezen megkötés vonatkozik mind a Magyar
Köztársaság területére, mind azon kívülre.


 1. TITOKTARTÁS


Bármelyik Fél tulajdonában lévő üzleti információt és adatokat a másik Fél szigorú titoktartás mellett kezelhet, és csak egyetlen célra, az ezen Szerződési Feltételekben
felsorolt kötelezettségek teljesítésére használhat fel. Ezen információkat és adatokat nem lehet kiadni harmadik fél számára a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül vagy ha azt a helyi jog meg nem követeli. Mindkét Félnek meg kell tennie az összes szükséges óvintézkedést, hogy megelőzze azt, hogy bármely alkalmazottja, tisztviselője vagy megbízottja ezen információkat és adatokat kiadja. A jelen titoktartási kötelezettség az adásvételi szerződés megszűnése után is korlátlan ideig fennáll.


 1. FELMONDÁS
  Felek a jelen Szerződési Feltételeket rendes felmondással nem szüntethetik meg. Bármelyik fel azonnali hatállyal felmondhatja a jelen „Szerződési Feltételek „ tartalmú szerződést a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel, ha: a másik Fél ezen Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségeinek bármelyikét megszegte, és az írásbeli értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolta a jogsértést, a másik Fél bármely ezennel vállalt kötelezettségeinek teljesítése tekintetében (legalább) 1 (egy) hónap időtartamra akadályoztatva volt; amennyiben a másik Fél felszámolási eljárás hatálya alá kerül vagy csődöt jelent be (csődbe megy), vagy ha vállalkozása, tulajdona vagy értékei bármely tárgya vagy jelentős része kisajátításra vagy elkobzásra kerül.

 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK


16.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben interneten, keresztül történik a Termék megvásárlása, akkor a jogviszonyra vonatkozó törvényi előírásban meghatározott
mértékű elállási jog illeti meg.

A Vevő a Szerződési Feltételektől 14 (tizennégy) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Terméket átvette. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó azonban jogosult követelni a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

16.2 Jelen szerződés értelmezésekor szerződésszegésnek minősül az az eset, amikor a Vásárló nem veszi át az általa megrendelt Terméket, valamint elállási szándékát sem jelzi a Vállalkozás felé.

A Vállalkozás és a Fogyasztó (Vásárló) között ugyanis a Honlapon leadott megrendelést követően elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre. Ezen szerződés alapján a Fogyasztó (Vásárló) a vételár kifizetésére, a dolog átvételére köteles, valamint köteles együttműködni a Vállalkozással és tájékoztatni őt minden olyan lényeges körülményről, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatos (Ptk. 6:215. § és Ptk. 6:62. (1) §).

Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt Terméket, úgy a Vállalkozás választása szerint

 1. azonnali hatállyal felmondja a szerződést, vagy

 2. akár harmadszor vagy negyedszer is megkísérli a Termék kiszállítását, abban az esetben, ha a második kiszállítási kísérlet sem vezetett eredményre és/vagy a Vásárló nem működött együtt.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a fentiekben körülírt sikertelen ki-, és visszaszállítási költséget kötbérként érvényesítse a Vásárlóval szemben.

Amennyiben Ön korábban már a megrendelt Terméket – legalább kettő alkalommal - nem vette át (az elállási jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Vállalkozáshoz, a Vállalkozás a vételár és a kiszállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti a megrendelés teljesítését. A Vállalkozásnak jogában áll visszatartani a Termék(ek) átadását, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Vállalkozáshoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg). A Vállalkozás a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.


16.3. Vevő a Termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen, illetve személyesen az alábbi címen érvényesítheti: 1158 Budapest, Késmárk utca 32.

16.4. Amennyiben ezen Szerződési Feltételek egy vagy több kikötése teljesen, vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely jogszabályt vagy
rendelkezést, ez a Szerződési Feltételek többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen, vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható
kikötéssel felváltani, amely a Felek szándékának leginkább megfelel. 16.4. Vevő jelen Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelés az
Eladó részéről történő visszaigazolását követően a jogviszony (szerződés) létrejött, amely alapján a Vevőt jelen Szerződési Feltételekben meghatározott kötelezettsége
terhelik és jogok illetik.


16.5. Az Eladó által működtetett www.gamecener.hu weboldalon letölthető formában a Vevő minden olyan lényeges információt megtalál, amely a jogviszony szempontjából jelentőséggel bír. Jelen Szerződési Feltételek Vevő általi elfogadásával a Szerződési Feltételek elektronikus módon az Eladó rendszerében tárolásra kerül, az abban feltűntetett adatokat az Eladó a vonatkozó törvényi előírások maradéktalan betartásával tárolja, őrzi, kezeli. 


16.6. Jelen Szerződési Feltételek aláírásával a Vevő (képviselője) kezességet vállal a Vevő jelen Szerződési Feltételekből fakadó kötelezettségeiért 

16.7. Bármely ezen Szerződési Feltételek alapján megkövetelt értesítés akkor tekinthető érvényesen átadottnak, ha az személyesen, postán keresztül vagy faxon a Fél számára kézbesítésre került, az Eladó jelen Szerződési Feltételekben megadott címére, vagy az Eladó által megadott (és utóbb nem módosított) elérhetőségére, vagy ezen Szerződési Feltételek céljainak megvalósítása érdekében megadott és egyeztetett más címére.


16.8. A Felek meg kell, hogy tegyenek minden további lépést, amely logikusan és egyértelműen elvárható annak érdekében, hogy Szerződési Feltételekben foglalt jogoknak és jogügyletnek maradéktalanul érvényt szerezzenek. 


16.9. Ezen Szerződési Feltételekre minden vonatkozásban és értelmezés tekintetében a magyar jog az irányadó, és a felek visszavonhatatlanul kijelentik a Magyar Köztársaság bíróságainak kizárólagos joghatóságát (hatáskörét és illetékességét), hogy minden köztük felmerült vitában döntsön. Azonban a jelen Szerződési Feltételekből fakadó vitás helyzeteket a Felek először tényleges egyeztetéssel és tárgyalással próbálják meg rendezni.


Budapest, 2021.Január 02.

____________________________
NOVO PARTS TRADE Kft.
Eladó
képviseli: Dubai Miklós ügyvezető

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a https://gamecenter.hu/hu/ oldalon keresztül történő adatkezelésről

 

  

Preambulum

 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a NOVO PARTS TRADE Kft., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által a https://gamecenter.hu/hu/ weboldalon keresztül vásárlók (továbbiakban: Vásárló) által a vásárlás során kezelt adatok köréről és arról, hogy e körben milyen jogok illetik meg a róluk nyilvántartott adatok vonatkozásában.

 

Az adatkezelés alapelve, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során mindvégig biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

 

Az adatok kezelése, nyilvántartása körében az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében az adatok kezelése során biztosítja a Vásárlók magánszférájának védelmét. Így az adatokat különösen védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. Ehhez a megfelelő technikai, informatikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.

 

 1. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

 

1.1 Adatkezelő

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

NOVO PARTS TRADE Kft.

székhelye:

1158 Budapest, Késmárk utca 32.

cégjegyzék száma:

Cg. 01-09-985864

adószáma:

23944774-2-42

ügyvezető:

Dubai Miklós

honlap:

https://gamecenter.hu/hu/

e-mail cím:

gamecenter@gamecenter.hu

mobil:

+36-20-982-9168

+36-20-594-9127

telefon:

 

fax:

 

NAIH azonosító:

?

 

 • Adatfeldolgozó

 

……………………………………………

székelye: ………………………………..

cégjegyzék száma: ………………………………..

adószáma: …………………………………..

képviseli: ……………………………….

telefonszám:…………………………….

e-mail cím: ……………………………………………

honlap: ………………………………………..

adatvédelmi nyilvántartási szám:……………………………

 

 1. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 

2.1       Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kezeli a vele szerződéses viszonyban álló Vásárlók személyes adatait.

 

A Vásárló a vásárlás során köteles személyes adatait megadni az Adatkezelő részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés létrejöttének akadályát képezi.

 

2.2       Vásárlóról kezelt adatok köre:

 1. természetes személy esetén: név, számlázási és levelezési cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail, telefonszám)
 2. jogi személy (gazdasági társaság esetén): cégnév, székhely, számlázási- és levelezési cím, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

 

Az Adatkezelő a fenti adatokat kizárólag a vásárlás során, a számla kiállítása és a termék megküldése érdekében kezeli.

 

 • Az Adatkezelő a Vásárló adatait a webes felületen történő adatok megadásától, a vásárlásról történő számla számviteli szempontú őrzési idejéig valamint a termék megküldéséig tárolja.

 

2.3 A Vásárló jogai

 

 • A Vásárló jogosult a róla kezelt adatok körét megismerni, és tájékoztatást kapni arról, hogy azokat az Adatkezelő milyen célból kezeli.

 

A Vásárló jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatok érintik-e valamely örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőit. Tárolnak–e róla testi, fiziológiai, vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó adatot. Továbbá a Vásárlóval kapcsolatos nyilvántartás érinti–e testi vagy pszichológiai állapotát.

 

A Vásárló  jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

A Vásárló  jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a róla kezelt adatokat a Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

 

 

 2.4 A Vásárlót megilleti adatai helyesbítéséhez való jog.

 

Amennyiben a Vásárló azt tapasztalja, hogy a róla kezelt adatok pontatlanok, például azokban név vagy számelírás szerepel, vagy hiányosak, úgy kérheti az Adatkezelőt, hogy haladéktalanul gondoskodjon adatai helyesbítéséről vagy kiegészítéséről. A Vásárló adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

 

2.5 A Vásárlót megilleti a róla kezelt adatok törléséhez való jog.

 

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre a jövőben már nincs szükség. Köteles továbbá törölni mindazon adatokat, melyeket a Vásárló hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulást a Vásárló visszavonta.

 

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni a Vásárlóról jogellenesen kezelt adatokat. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem az online vásárlás körében tart nyilván a Vásárlóról.  

 

Az Adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályváltozásokra figyelemmel, haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat, melyekre jogszabály kötelezi.

 

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

 

Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul, avagy annak célja történelmi kutatás, statisztika és közérdekű archiválás illetve jogi igények érvényesítése (pl: szavatossági igények) miatt szükséges, úgy azok törlésére a Vásárló kérése ellenére sem kerülhet sor.

 

 • A Vásárló a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

 

Ennek keretében kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

 

 • A Vásárló a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig jogosult a pontatlan adatok vonatkozásában a pontatlan adatok felhasználásának korlátozását kérni az Adatkezelőtől.

 

Úgyszintén jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni, ha adatkezelés jogellenes, ugyanakkor ő maga nem járul hozzá adatai törléséhez.

 

Amennyiben a Vásárló igényli a róla kezelt adatok tárolását jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez, úgy kérheti a róla kezelt adatok korlátozását, akkor is, ha azok kezelésére már nincs szükség.

 

 • Az Adatkezelő a Vásárlóról kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölték

 

 • A Vásárló jogosult arra, hogy az Adatkezelőnél róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapja abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például könyvelő részére továbbítsa.

2.6 Adatkezelő adatközlési joga

 

Az Adatkezelő a Vásárlók személyes adatait a vásárlás során az adatszolgáltatás céljának megjelölésével adatfeldolgozó (például könyvelőiroda, adóhivatal, ügyvédi iroda) számára, a Vásárló jelen előzetes tájékoztatása mellett átadhatja.

2.7 Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő a Vásárlóról kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

 

3.1 Munkavállaló jogorvoslati joga

 

Amennyiben az Adatkezelő a Vásárló valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, abban az esetben a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel. E tekintetben szintén fordulhat a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz jogorvoslati keresettel.

 

4.1

Általános tájékoztatás közös adatkezelésről

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek az Utánvét Ellenőr használata során történő személyes adatok kezelését illetően.

A Közös adatkezelők közösen készítették el az érintettek tájékoztatására szolgáló tájékoztatóik vonatkozó rendelkezéseit, a közöttük létrejött megállapodásban határozták meg a GDPR szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását.

Érintetti jogok biztosítása

A közös adatkezelők a Közös Adatkezelői Szerződésben az érintettek felé – például az adatvédelemhez kapcsolódó kérelmek intézése, panaszok kezelése – a(z) Novoparts Trade Kft-t jelölték ki kapcsolattartóként (a továbbiakban: „adatkezelői kapcsolattartó”, “Webáruház”).

Az érintettek egyebekben a közös adatkezeléssel érintett tevékenységek kapcsán, bármelyik Adatkezelőhöz fordulhatnak. Abban az esetben, ha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában.

  

Kiegészítések Webáruház adatkezelési tájékoztatójába az adatkezelési esetekhez.

Utánvét Ellenőr szolgáltatás használata Adatkezelők részéről

Adatkezelés leírása: a Webáruház az Érintett által vásárolt termék kiszállításának sikerességéről (rendelést átvette/nem vette át), valamint az Érintett (SHA256 algoritmussal) álnevesített e-mail címét az Utánvét Ellenőr szolgáltatásba elküldi, ahol Szolgáltató ezeket az adatokat eltárolja és azokat a szolgáltatást igénybe vevő más webáruházak részére azok manuális vagy automatizált lekérésére megküldi.

Kezelt adatok köre: az Érintett e-mail címe, az Érintett által a Webáruházban bonyolított vásárlásainak száma és azokhoz kapcsolódó sikeresen kiszállított csomagok és sikertelenül kiszállítani megkísérelt csomagok száma.

Adatkezelés célja: az Érintett  által, szerződésszegéssel potenciálisan okozott károk bekövetkeztének elkerülése vagy azok minimalizálása azáltal, hogy az Utánvét Ellenőrben elérhető kódolt adatok felhasználásával a Honlap rendszere automatikusan olyan fizetési lehetőségeket kínál fel az Érintett részére, amelyek a korábbi megrendeléseinek a tényleges átvételétől függenek (nem vette át, visszautasította az átvételt, nem az Érintett rendelt stb.).

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján Adatkezelők jogos érdeke, a vásárló szerződésszegő magatartásával okozott károk csökkentéséhez fűződő jogos érdek.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelők az adatfelvétel időpontjától számított 8 évig kezelik ezen adatokat.

Az érintetti adatok tárolása, adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelők – a GDPR 24. cikke szerint – az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen. Webáruház mint Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései a jelen tájékoztató 1.1 pontjában bemutatásra kerül. Az Utánvét Ellenőr adatbiztonsági intézkedései az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Adatkezelési Tájékoztatójának Adatbiztonság pontjában találhatók.

Hogyan működik az Utánvét Ellenőr?

Az Utánvét Ellenőr

 • a beküldött felhasználói szokásokat (rendelés kimeneteleket), álnevesített e-mail címeket (e-mail címből SHA256-tal képzett hash-t), telefonszámot és szállítási címet tárolja,
 • a felé indított manuális vagy automatizált lekérdezésekre ezeket a többi webáruháztól beérkezett adatokkal összekapcsolja és arra válaszként kiszolgálja.

Utánvét Ellenőr szolgáltatás működéséről további információt ITT talál.olvashat

 

Az Utánvét Ellenőr Kft. elérhetőségei:

székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.
adószám: 32393640-2-14
cégjegyzékszám: 14-09-320385
telefonszám: +36 20 923 8883
e-mail cím: hello@utanvet-ellenor.hu

Érdekmérlegelési teszt eredménye

Adatkezelő a jogos érdek mint jogalap miatt érdekmérlegelési tesztet készített, melynek eredménye – elérhető Webáruháznál – során Adatkezelő úgy értékelte, hogy az adatkezelő jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét. Az érintett személyes adatok kezelése a Webáruház mint Adatkezelő vagyonának - mint jogos érdekének megóvásához –, továbbá az Érintett kapcsolódó jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, annak kivitelezésére pedig alternatív, kevesebb személyes adat kezelésével járó vagy más módszert követő adatkezelési megoldás jelenleg nem áll rendelkezésre.

Az eladónak minősülő Adatkezelő a vele szerződést kötő (honlapon vásárló) Érintett a már kezelt egyes személyes adatait az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevétele során felhasználja, melynek célja a szerződésszegő magatartással okozott károk csökkentése. Érintett így, mint a Webáruház ügyfele a jelen tájékoztatások kapcsán is előre számíthat az Utánvét Ellenőr szolgáltatás vele szembeni alkalmazásának lehetőségére. Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás Webáruház részéről történő alkalmazása nem jár több adat kezelésével, megadásával, mint amelyet az Érintett a rendelése során a Webáruháznak korábban megadott.

Adatkezelők az Utánvét Ellenőr szolgáltatás igénybevételével védeni kívánt érdeke jogilag és társadalmilag egyaránt elismert érdek, továbbá alapvető gazdasági érdeke is. A személyes adatok kezelése célhoz kötött, továbbá az Adatkezelők az adattakarékosság elvének figyelembevételével kezeli a személyes adatokat, Webáruház által felvett semmilyen további adathoz (pl. Érintett neve, rendelt áruk köre stb.) nem fér hozzá az Utánvét Ellenőr.

Az adatkezelés az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik. Adatkezelő az adatkezelés során nem gyűjt semmilyen körülmények között különleges adatokat.

Az Érintett számára biztosított jogainak gyakorlásához az Adatkezelők minden szükséges és elvárható támogatást biztosítanak.

Összegezve megállapítható, hogy Adatkezelők az adatkezelést jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzik.

 

Hatályos: 2018. április 25. napjától visszavonásig

 

 

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók
A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

A termék kategóriák a bal oldalon találhatóak
A kategóriára húzva a kurzort kiválaszthatóak az alkategóriák
Ekkor kilistázódnak az alkategóriához tartozó termékek
A listában látható a termékek bruttó ára, képe, készletinformációja, illetve ha éppen akciós az adott termék, akkor az akciós ár is
A készlet információ megmutatja, hogy az adott raktárban az adott termékből hány darab van éppen készleten. A készlet információ 5 percenként frissül. Webes
rendelés
esetén mindkét készlet elérhető. Személyes vásárlás alakalmával arra érdemes figyelni, hogy bár egy címen található minkét raktárunk, de eltérő nyitva tartással
működik. A központ kizárólag hétköznap 9-17 óra között van nyitva. A szaküzlet hétköznap 9-18 óra, valamint szombaton 9-17 óra között tart nyitva. Amennyiben a
„Nincs készleten” felirat szerepel a terméknél, akkor az azt jelenti, hogy a termék megrendelhető, de a szállítási határidő lehet 2 nap vagy 2 hónap is. Pontos szállítási
határidő ügyfélszolgálatunktól kérdezhető. +36 20/982-9168 vagy gamecenter(kukac)gamecneter.hu. Amennyiben a központban vagy a szaküzletben készleten van a
termék, az azt jelenti, hogy azonnal, raktárról tudjuk szállítani a terméket (ami általában 1-2 munkanap, kivéve, ha előre átutalást választ fizetési módként, mert akkor
több
időbe telik. Bővebb tájékoztatás a fizetési módok menüpontban található) 
Ha nem tudni, melyik kategóriában található a keresett termék érdemes beírni a termék nevét vagy egy kulcsszót a lap tetején lévő keresőbe.
A termék listában a termék nevére vagy képére kattintva a termékről részletesebb információ található.
A termék oldalon a mennyiség is megadható, így egyszerre több darabot is a kosarába lehet tenni.
A webáruház jobb felső sarkában látható a KOSÁR nevű információs doboz, itt látható hogy mi van jelenleg a kosarában, illetve itt van a fizetés gomb is.
A kosár tartalmát a „kosár” szövegre kattintva lehet megtekinteni.
Amennyiben befejezte a vásárlást, a „tovább a fizetéshez” gombra kattintva lehet eljutni arra az oldalra, ahol be lehet lépni vagy a megrendelés véglegesítéséhez
szükséges információkat kell megadni. A számlázási adatok megadása után lehet a szállítás módját kiválasztani. Ugyanitt lehet megadni a szállítási címet is,
amennyiben eltér a számlázási címtől.
Fontos, hogy olyan szállítási cím legyen megadva, ahol napközben 8-17 óra között át tudja venni a csomagot. Sok esetben érdemes a munkahelye kérni a csomagot.
Amennyiben van kuponkód, akkor azt a szállítási adatok kitöltése után lehet egy külön sorban megadni.
Ezután a „fizetési mód megadása” gombra kattintva a következő oldalon lehet a fizetési módot kiválasztani:
Amennyiben az internetes kártyás fizetést választotta, mi azonnal visszaigazolást kapunk a tranzakció sikerességéről, és pár munkanapon belül kiszállítjuk a csomagot.
Amennyiben utánvételt választott ez azt jelenti, hogy a kézbesítéskor kell csak fizetni.
Amennyiben előreutalással szeretne fizetni, akkor a rendelés feldolgozása után küldünk egy előlegbekérőt e-mailben. Az előlegbekérőben található minden az utaláshoz
szükséges információ.(számlaszám, fizetendő összeg stb.) Kérjük megvárni ezt az e-mailt, és csak utána átutalni az összeget. Érdemes a spam/levélszemét mappát is
figyelni, mert a melléklet miatt előfordulhat, hogy a levelező rendszer ebbe a mappába teszi a levelet. Amennyiben az előlegbekérő nem érkezik meg egy munkanap
alatt,
akkor kérjük felvenni velünk a kapcsolatot! (20/9829168) Általában 2-3 munkanap szokott lenni a szállítási idő, attól a naptól számítva, hogy az átutalás megtörtént. Ez
a
leglassabb fizetési mód.
A fizetési mód kiválasztása után van lehetőség megjegyzést írni nekünk.
Amennyiben minden adat megfelelő: a „rendelésem elküldése gombra” kattintva a rendelés véglegesíthető.
Miután a „rendelésem elküldése” gombra kattintás megtörtént, megjelenik a sikeres rendelést jelző szöveg és rendszerünk azonnal küld egy automatikus
visszaigazolást.
A rendelésen ezután már nem lehet változtatni csak telefonon (20/9829168) tudunk módosítani. A rendeléséről, akkor is érkezik visszaigazolás, ha az internetes
bankkártyás fizetés valamiért nem sikerült. A rendelés ebben az esetben is él, telefonálni fogunk, vagy e-mail írunk, hogy egyeztessünk. Amennyiben mindenképp
bankkártyával szeretne fizetni, akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mert törölni kell a rendelést és utána lehet újra megpróbálni kártyával kifizetni azt.
Ha esetleg nem érkezik e-mail tőlünk, sem a regisztrációt követően, sem a rendelésről, lehetséges, hogy véletlenül rossz e-mailet adott meg, vagy az e-mail szolgáltató a
SPAM/levélszemét mappába rakta azt. Amennyiben ott sincsen, akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

REGISZTRÁCIÓ
A weblap használatához, termékeink megtekintéséhez nem kötelező a regisztráció
A vásárláshoz sem szükséges regisztrálni.
Lehetőség van regisztrálni vásárlás előtt, de nem kötelező. Azonban a vásárlás befejezésekor a rendszer automatikusan regisztrálja a vásárlót és erről e-mailt küld. Az e-
mailben található a belépéshez szükséges jelszó. Kérjük minden esetben ellenőrizni a SPAM/levélszemét mappát.
Nagyon fontos, hogy a regisztráció során megadott adatok és elérhetőségek pontosak legyenek. Az ekkor megadott adatokra küldjük a rendeléssel kapcsolatos
értesítéseket.
Amennyiben nem érkezett meg a regisztrációt megerősítő e-mail vagy a megadott adatok hibásak, kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
A regisztráció során megadott adatokat semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek.

HÍRLEVÉL

Hírlevelet csak akkor küldünk, amennyiben ez a szolgáltatás a regisztráció során be lett jelölve.
Hírlevelet viszonylag ritkán küldünk, maximum hetente egyszer. A hírlevélből lehet értesülni az aktuális akcióinkról, a nyereményjátékokról, rendezvényekről valamint a
törzsvásárlói akciókról. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, vagy feliratkozhat rá. Ehhez elég a weboldalunk alján megadni az e-mail címét és a kívánt hírlevélkategóriát
kiválasztani.